Ja Jūs vēlaties piedalīties Muzeju naktī

Kas ir akcija Muzeju nakts?

 • Francijas Kultūras un komunikācijas ministrijas iniciēts starptautisks pasākums, kurā iesaistās Latvijas muzeji.
 • Akcijas mērķis ir ar demokrātiskiem un netradicionāliem paņēmieniem pievērst sabiedrības uzmanību kultūras mantojumam, kas glabājas muzejos.
 • Akcija nav izmantojama politiskai aģitācijai.

Kad notiek Muzeju nakts? Vai Akcijai ir sava devīze?

 • Akcija Muzeju nakts notiek Starptautiskajai Muzeju dienai (19. maijs) tuvākajā sestdienā.
 • Akcijas pasākumi tiek organizēti no plkst. 19:00 – 01:00.
 • Katru gadu Muzeju naktij tiek noteikta devīze.

Kas ir Muzeju nakts dalībnieki?

 • Latvijas muzeji.
 • Citas ar kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu saistītas institūcijas.
 • Akcijas finansiālie atbalstītāji jeb institūcijas, kuras Akcijā iesaistās ar mērķi sniegt maksas pakalpojumus, noslēdzot sadarbības līgumu ar Akcijas koordinatoru – biedrību „Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja” (saīsināti ICOM LNK).

Kādi ir dalības nosacījumi?

 • Savlaicīgi tiek aizpildīta dalībnieka anketa un nosūtīta akcijas koordinatoram.
 • Akcijas norises ir bez maksas. Atsevišķos gadījumos dalībnieks var noteikt ieejas maksu kādai no aktivitātēm, taču pamatpiedāvājums ir bez maksas.
 • Veidojot programmu, tiek ievērota ikgadējās Muzeju nakts devīze.
 • Tiek ievērots Muzeju nakts norises laiks.
 • Dalībnieki nodrošina apmeklētāju drošību Akcijas laikā. Muzeji nodrošina muzeju krājuma saglabātību un drošību.
 • Ja dalībnieks Akciju rīko ārtelpā, tad publiska pasākuma saskaņošanu ar attiecīgo pašvaldību veic Akcijas dalībnieks.
 • Visus izdevumus, kas saistīti ar pasākumu organizēšanu Akcijā, sedz Akcijas dalībnieki.
 • Ja dalībnieks, negarantē kādu no dalības nosacījumiem, Akcijas koordinatori var atteikt iekļaut dalībnieku Akcijas programmā.

Ko nodrošina Akcijas koordinatori?

 • Akcijas dalībnieku sagatavotās programmas publiskošanu drukātos izdevumos un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos.
 • Akcijas reklāmas materiālu ( afišu, bukletu u.c.) izdošanu un izplatīšanu.
 • Akcijas reklāmu plašsaziņas līdzekļos.
 • Akcijas finansiālo atbalstītāju logo ievietošanu visos Akcijas publicitātes materiālos.